S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

 

----------------------------------------------------

 

  

 

  

 

 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 4,90 Kč
Skladem
naše cena 50,00 Kč
Skladem
naše cena 175,00 Kč
Skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ANKETA

....... Váš názor nás zajímá! ....... Co bychom mohli ještě vylepšit?

E-shop je málo vidět na internetu 48% Vylepšit přehlednost stránek 18% Zvětšit sortiment 18% Ceny jsou vysoké 16%

KONTAKTY

Miroslav Bělohradský - mibelux
Holedeč 61
438 01 Žatec
tel: +420 602 467 081
info@mibelux.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

?

 

Úvod

Níže popsané podmínky upravují vztah mezi internetovým obchodem mibelux.cz a kupujícím.

Prodávajícím je internetový obchod mibelux.cz provozovaný osobou:

Miroslav Bělohradský, Holedeč 61, 438 01 Žatec, IČ: 15688879, zapsán v Živnostenském rejstříku evidující městský úřad Žatec

 

Platební podmínky

Objednané zboží je možno uhradit: v hotovosti při převzetí na adrese e-shopu

dobírkou přepravní nebo kurýrní službě

platbou předem bankovním převodem

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Většinu objednávek expedujeme následující den po objednání. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání předmětu zákazníkem zvoleném přepravci. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

REKLAMACE

na veškeré zboží v internetovém obchodě mibelux.cz se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. V případě reklamování zboží je nutné před odesláním tuto informaci oznámit prodejci přes kontaktní e-mail mibel@centrum.cz s předmětem zprávy REKLAMACE. Zpráva musí obsahovat jméno a adresu odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Poté je třeba zboží odeslat zpět na adresu uvedenou v kontaktních informacích. Zásilky s reklamovaným zbožím odeslané na dobírku nebudou prodejcem přijaty! Zákazník bude informován telefonicky nebo e-mailem o stavu reklamace, v případě oprávněné reklamace bude zboží buď opraveno nebo vyměněno. Reklamované zboží bude poté odesláno zpět zákazníkovi.

 

ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ (POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ)

Kupující (POUZE PRO FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ) může odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem:

- Odeslat e-mail na adresu mibel@centrum.cz nebo doporučený dopis Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci jednostranně odstoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky).“ Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis.

- Doručit zboží na adresu prodejní kanceláře prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou. Ke zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného v bodě a) a zároveň kopii faktury, potvrzující zakoupení zboží u Prodávajícího. Dodržet podmínky popsané v následujícím odstavci.

Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:

- musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené)

- musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)

- musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)

- musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručního listu apod.)

- ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)

- zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)

 

Možnost odstoupení od koupě se nevztahuje na tyto položky:

- zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího

- zboží upravené na přání Kupujícího, nebo zboží objednané výslovně na přání Kupujícího, které nebylo v době objednání skladem

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

     2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést  a        závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Příspěvek na historické elektrozařízení

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. O co vlastně jde? Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu.

Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech je tedy samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny je použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Elektrowin (domácí elektrospotřebiče)

ASEKOL (elektronika, IT)

REMA (elektronika, IT technika)

EKOLAMP (osvětlovací technika)

ECOBAT (baterie)

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X

MjA4YT